Op weg naar droge voeten? (2)
 

Wat vooraf ging: Een groepje bewoners praat al drie jaar met de gemeente.

------------------

Constructie van drempels en lijngoten gereed

Links Stephensonstraat/Van Leeuwenhoekckstraat en foto rechts bovenaan de hol.

Aan het begin van de straat lijkt het dat het verhoogde gedeelte voor restaurant Tabor met de zwart/witte stenen misschien wel hoger ligt dan de aangelegde drempel in de Oosterstraat. Als dit het geval mocht blijken te zijn dan wordt er na het opmeten van de hoogte iets aan gedaan; zodanig dat het water vanaf het stationsplein en de parkeerplaats vrijelijk de Singel op kan stromen in plaats van alsnog de Oosterstraat in te gieren. De drempel bij de PKO-laan zal bij de herinrichting van die weg worden aangelegd.

De terugslagklep zal naar verwachting in de tweede of derde week van januari worden geplaatst. Irado verwacht dat in 1 dag te kunnen doen waardoor de afsluiting van onze straat ook niet lang zal duren. Voor de installatie van de pompen in de Stephensonstraat is op dit moment nog geen exacte datum bekend. De verwachting is dat deze straat hiervoor ongeveer een week moet worden afgesloten.

Boven de 'drempel' aan het begin van de straat. Ter vergelijk de drempel aan het begin van de hoger gelegen Van Leeuwenhoeckstraat (onder).

----------------------

Wat nog openstaat en wat de shredder in moet

Datum:     Maandag 21 januari 2019, 18.00 – 19.00 uur

Locatie:    Stadskantoor

Aanwezig: Niels Pluister (nr 51), Maarten Bergwerff (nr 83), Manon van der Hidde (nr 36), Judith Droog (nr 44) en Marjon Paardekam

Namens gemeente Schiedam: Wethouder Jeroen Ooijevaar, Eva Simon, bestuursadviseur van de wethouder en procesmanager riolering en stedelijk water Roy Abdoelkarim

Naar aanleiding van de openstaande actiepunten uit eerdere gesprekken is het volgende besproken:

Grondwatermetingen (staat nog open)

Via een presentatie zullen de resultaten van de grondwatermetingen worden teruggekoppeld aan de bewoners van de Oosterstraat. Dit onderdeel zou worden toegevoegd aan het inmiddels gehouden bewonersoverleg in de Gravin Aleidaschool, maar dit is niet gebeurd. Roy zal ons de volgende keer informeren over de 0-metingen die zijn gedaan alvorens het grondwaterpeil wordt aangepast voor het behoud van de woningen in de PKO-laan. Deze plannen passen in de herinrichting van de PKO-laan die nog moet starten en heeft mogelijk gevolgen voor de Oosterstraat. Actie Roy Abdoelkarim

Schiedam heeft deze data niet digitaal beschikbaar zoals Rotterdam heeft. Wethouder Ooijevaar wijst nog wel naar de online klimaatatlas waar allerlei informatie digitaal is in te zien.

Dompelpompen en maaiveldwater (staat nog open)

De beloofde drempels en goten zijn inmiddels aangelegd door de Irado. Boven aan de hol en vanuit de Stephensonstraat liggen ze er professioneel bij echter die bij de Singel behoeft echt nog verbetering. De drempel is hoogstens een lichte glooiing te noemen en blijkt na de metingen door Irado nog 5 cm lager te liggen dan de wegdekverhoging op het kruispunt bij Tabor. 

Alternatieven zijn eventueel verder verhogen van de entree Oosterstraat waarmee het echt een drempel wordt, of het verlagen van het plateau bij de Overschiesedwarsstraat. De terugslagklep wordt geplaatst nadat de kozijn-werkzaamheden aan de huizen op de hoek klaar zijn en de kraan is weggehaald. De pompen zijn nu in bestelling en zodra ze worden geleverd zullen de werkzaamheden beginnen. Actie Roy: stuurt de planning nog na.(zie *1)

Herinrichting openbare ruimte op en rond het Edisonplein

Er zijn plannen voor herinrichting van de openbare ruimte op en rond het Edisonplein. Omwonenden kunnen meedenken en hun ideeën inleveren via deze site.

Omdat hierin ook de kwaliteit van het groen en de riolering wordt meegenomen is de vraag aan Roy of deze kans wordt aangegrepen om ook een waterberging te maken onder het Edisonplein. Na eerdere gesprekken waarin gesproken is over waterberging gaf hij aan dat diverse pleinen in Oost potentie hebben voor een waterberging, maar dit zit niet verplicht in het pakket voor de projectontwikkeling.

Om vanaf nu aandacht te hebben voor klimaatadaptatie wordt aan de gemeenteraad voorgesteld (maart 2019) dat bij alle grotere ruimtelijke plannen wordt aangegeven in hoeverre aandacht wordt gegeven aan klimaatbestendig en water robuust inrichten van de stad. Bij deze projecten dient te worden aangegeven in hoeverre de situatie verbetert ten opzichte van de huidige situatie en hoe ‘houdbaar’ de voorgestelde oplossingen zijn op de lange termijn.

Voorstellen/ideeën en gezamenlijk overleg naar aanleiding van het bewonersoverleg

Het is opmerkelijk dat er in de tijd na het bewonersoverleg nog geen gezamenlijk overleg over de voorstellen en ideeën vanuit het bewonersoverleg is gepland. Dit is wel onze grote wens.

In de tussentijd is een aantal bewoners wel degelijk actief geweest naar aanleiding van het bewonersoverleg en het advies van het Watertorenberaad, en aansluitend op dit overleg is een bespreking gepland met ons en een aantal andere bewoners uit de Oosterstraat, Villastraat en Oostsingel over het schrijven vanuit de Oostsingel “Klimaatadaptatie in het Singelkwartier - Naar een constructieve samenwerking”.

Jeroen Ooijevaar geeft aan dat hij dit een goed betoog vindt en vertelt dat er grote overlap bestaat tussen dit schrijven en het nog in de gemeenteraad te bespreken Klimaatadaptatieplan (komt openbaar in de raad in maart 2019) en het nieuwe verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Ook het vGRP zal in maart aan de gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling.

Verdere planning van gesprekken tussen gemeente en straatbewoners volgt maar wethouders Ooijevaar en Minhas verklaren het advies van het Watertorenberaad niet te gaan gebruiken en in de shredder te stoppen. Er  zal een mededeling over volgen.

Mocht je zaken, die betrekking hebben op het bovenstaande, onder onze aandacht willen brengen, heb je vragen of mogelijke oplossingen?

Laat het één van ons weten of stuur een mail naar Judith Droog op ramaerstr@hotmail.com

*1 planning;

1.         Betreft de reinigingsactie:

 De laatste reiniging actie is uitgevoerd op 26-11-2018 de volgende actie staat gepland in de  maand maart.

2.         Betreft de pompput en afsluiter;

De technische detail tekening word week 6 ter goed keuring aangeboden

Hierna wordt het pompgemaal gemaakt en in week 12 a 13 geleverd.

De plaatsing van het pompgemaal zal in week 13 of 14 gerealiseerd worden.

Het plaatsen van de afsluiter stond gepland in week 3, dit kon niet doorgaan doordat er een bouwkraan op de werklocatie staat De bouwkraan is inmiddels  verwijderd. Het is de bedoeling om de terugslagklep volgens de aangepaste planning deze week (week 6) te gaan plaatsen

3.        De vijfde kolk wordt gecombineerd met de terugslag klep.