Schiedam-Oost en het grote monopolyspel (2)
 

Wat vooraf ging: De onthulling, het WOB-verzoek en het schandalige plan

------------------

Naar aanleiding van het via de WOB verkregen Ontwikkelingsplan Singelkwartier, luchtte buurgenote Marjon haar hart op SCHIE TV.

Klik hier voor het vraaggesprek (15 december 2018).

----------------

Ontwikkelingsplan Singelkwartier rammelt aan alle kanten

Vat vol tegenstrijdigheden

In aanvulling op de voortreffelijke manier waarop onze collegabuur Marjon op SCHIE TV het via de WOB verkregen immorele plan van de gemeente Schiedam en het Watertorenberaad fileerde, nog wat aanvullende observaties. Wie het Ontwikkelingsplan Singelkwartier goed bestudeert, kan er geen touw aan vastknopen.

Er wordt een beeld geschetst van de wijk Oost waarin het Singelkwartier ligt. Een hoge woningdichtheid, instroom kansarmen, slechte gezondheid, hoge werkloosheid, laag opleidingsniveau en inkomen. Slaat dat ook op ons? Nee, dat alles geldt niet voor de drie historische straten waar de woningen particulier eigendom zijn, staat bovenaan pagina 8.

Toch is er met het trio witte raven tussen alle ellende ook wat aan de hand lezen we op pagina 6. Bij hevige regenbuien lopen straten onder en stroomt het regenwater de laaggelegen woningen binnen. Waarom wordt deze zwaar overtrokken, onjuiste stelling geponeerd om hem op pagina 35 te ontkrachten? Want daar staat dat het slechts om enkele woningen gaat en dat klopt.

Doelredenering

Het hele stuk hangt van tegenstrijdigheden aan elkaar. Tussen al die straten waar kansarmen wonen, zijn de Oosterstraat, de Villastraat en de Oostsingel lichtende bakens. Maar toch moeten de drie straten tegen de vlakte omdat de verbetering van de particuliere woningvoorraad uitstraling zal hebben op de andere straten vol troosteloosheid in de wijk (pagina 34). Onbegrijpelijk.

Verder wordt alles naar sloop toe geredeneerd en iedereen moet aan de nieuwbouw verdienen. De projectontwikkelaar(s), de bouwer(s) en de gemeente die de OZB flink kan opschroeven omdat de woningvoorraad in de drie zo gunstig gelegen straten aanzienlijk toeneemt. Er wonen nu kennelijk veel te weinig mensen en er zijn veel te veel parkeerplaatsen en achtertuinen.

Wie er bij inschieten zijn de huidige bewoners, de eigenaren van de zo fel begeerde grond. Dat denkt de gemeente voor elkaar te krijgen via een abrupte verlaging van de WOZ-waarde: maak alle huizen – de overgrote meerderheid heeft nog nooit overlast gehad – onverkoopbaar, blijf roepen dat alle woningen onder water lopen en verzuchten dat het arsenaal aan oplossingen is uitgeput.

Wordt vervolgd

-----------------

Aannames, fantasieën en klinkklare onzin

Waarop de ‘verwachting’ is gebaseerd dat onze huizen binnen twintig jaar aan het einde van hun Latijn zijn, wordt nergens onderbouwd. Wanneer die merkwaardige aanname wordt doorgetrokken, moeten alle huizen en gebouwen die straks 150 jaar of ouder zijn in Schiedam tegen de vlakte. Dat ruimt op. De blauwdruk voor die massale slooppartij ligt er nu.

Op pagina 4 staat immers dat de aanpak – hoe maak je als gemeente bewoners voor een grijpstuiver kostbare grond afhandig – reproduceerbaar moet zijn voor andere wijken in Schiedam. Als het geen rioolwateroverlast is die door de gemeente zelf al decennia zorgvuldig in stand wordt gehouden dan verzinnen ze wel een ander doemscenario om aan het ‘ontzorgen’ te slaan.

Verwrongen beeld

Al het gefantaseer van ambtenaren en Watertorenmensen over de horeca op de Singel, een stadsstrand aan de Schie, een creatieve hotspot, een ondergrondse parkeergarage voor elektrische deelautootjes en gezamenlijk te bewerken moestuintjes kun je gevoeglijk overslaan. Dat heeft allemaal niets met onze straat te maken.

Die blijft vooralsnog tussen de PKO-laan en de Van Leeuwenhoeckstraat ingeklemd liggen. Onze grondgebonden huizen verdwijnen en daarvoor in de plaats komen drie tot vijf lagen appartementen. Die mag je dan huren of kopen als je hier per se wilt blijven wonen. Zelfs al degenen die nog nooit overlast hebben gehad en al dan niet hypotheekvrij zijn, moeten fors bijbetalen.

Op pagina 17 lezen we dat mensen zich weer thuis moeten voelen in de nieuwe, sociale wijk. Waar komt dat verwrongen beeld vandaan? Denken de opstellers van dit gemanipuleerde plan nu echt dat mensen die al meer dan twintig, dertig, veertig, vijftig en zelfs zestig jaar in onze staat wonen dat tegen heug en meug doen? Er zich niet thuisvoelen?

Wordt vervolgd

Webmaster (nr 15), 14-01-2019

---------------------

Oostsingel roert zich met doorwrocht stuk

Behoud bestaande woningen hoogste prioriteit

Vandaag, 16 januari 2019, heeft het college van B&W een schrijven vanuit de Oostsingel ontvangen naar aanleiding van het ontwikkelingsplan dat via de WOB werd verkregen. In het doorwrochte stuk komt onze straat ook ruim aan bod. Over de badkuip die de gemeente van de Oosterstraat heeft gemaakt en over het terzijde schuiven van structurele oplossingen.

Ieder aspect in het discutabele plan wordt uitgebreid onder de loep genomen. Ga er voor zitten, lees het relaas aandachtig en mail je naam ter ondersteuning, net zoals al veel Oostsingelaren hebben gedaan, naar oosterstraat@live.nl  Een briefje in de bus stoppen bij de nrs 89, 27 of 15 mag ook. Voor aflevering bij de gemeente wordt gezorgd.

Klik hier voor 'Klimaatadaptatie in het Singelkwartier - Naar een constructieve samenwerking'.

--------------

De bel voor de laatste ronde luidt alweer

Sloopplannen: oude wijn in nieuwe zakken

Als het aan de gemeente had gelegen, waren de drie historische straten vijftig jaar geleden al van de aardbodem verdwenen. Toen werd het plan opgevat om een Stationsboulevard aan te leggen van het Stationsplein naar het nieuwe stadskantoor. Zie hier het woeste idee uit 1970. Maar liefst 933 woningen zouden gesloopt moeten worden inclusief de Singelkerk (in 1990 omgedoopt tot Liduina basiliek).

Er bleef niet veel van dat plan over. De boulevard langs de Schie kwam dertig jaar later. En de Singel bleef de Singel met aan beide zijden nieuwbouw en her en der nog een historisch pand. De sloopwoede uit die tijd werd vastgelegd door onze onvolprezen straatgenoot Gerard van Geene en is hier te zien. Voor de liefhebbers nog meer foto’s op deze pagina.

Workshop

Anno nu vinden de beleidsmakers in het stadskantoor dat er zowel aan de boulevard als op de Singel leven in de brouwerij moet komen, lezen we op pagina 14. En het wordt de hoogste tijd om voor een luttel bedrag eindelijk met de drie straten af te rekenen. Daar huur je dan het Watertorenberaad voor in. De watertoren in het logo duidt overigens niet op expertise in (regen)water, maar is een hotel en vergaderplek in Dordrecht.

Tijdens een workshop begin 2017 mochten Schiedamse ambtenaren vrijelijk hun gedachten laten gaan bij de Watertorenmensen. Dat resulteerde in het op deze site gepubliceerde herontwikkelingsplan waarvan in november 2018 ook nog een gekuiste versie verscheen. En in juni 2017 kwam de gemeente in samenwerking met adviesbureau Nelen & Schuurmans met het Masterplan Schiedam Oost.

Daarin werd de door Royal HaskoningDHV ontworpen oplossing voor onze straat afgeschoten. Als doekje voor het bloeden wordt gesteld dat met het afkoppelen van de Natuurkundigenbuurt en de PKO-laan een kleinere kans op water op straat in de Oosterstraat, Villastraat en Oostsingel zal ontstaan. Met de kennis van nu begrijpelijk, want waarom zou je investeren in straten die juist overlast moeten houden om de particuliere grond in handen te krijgen?

Waterstof

Waarom liggen er bij de ingangen van de Van Leeuwenhoeckstraat en verderop echte stoepbanden en stevige drempels en is er bij de ingang van onze straat doelbewust een trechter gecreëerd voor al het afstromende maaiveldwater van de hoger liggende omgeving? De reden staat in het Haskoningrapport. Omdat bij hevige regen het Singelriool volloopt en onder de grond niets meer afvoert. Vandaar het Haskoningadvies een persleiding naar de Schie aan te leggen.

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid die de gemeente als eigenaar van openbare erven ten opzichte van naburige even heeft? Hoe bestaat het dat er al decennia niets wordt gedaan aan de ontploffende riolen die gevaar voor de volksgezondheid opleveren? Waarom maken ambtenaren en Watertorenmensen zich zo druk over het gasloos maken van de straten. Onze gasleidingen zijn bij uitstek geschikt voor waterstof.

Stedin test er al mee. Het gebruik van waterstof in het bestaande gasnet kan in de toekomst een volwaardig alternatief zijn voor andere energiebronnen en verwarmingsoplossingen. Bijvoorbeeld voor historische binnensteden met veel monumentale panden die niet goed te isoleren zijn en daarom op het eerste gezicht ongeschikt zijn voor all-electric of warmtenet”.

Webmaster, 19-01-2019

-------------

Oosterstraat steunt massaal

actie tot behoud Singelkwartier

SCHIEDAM – De Oosterstraat steunt vrijwel unaniem de brief die Udo Prins deze week naar de gemeenteraad stuurde om voor een behoedzame aanpak van het Singelkwartier te pleiten. De brief kreeg al steun van 58 bewoners van voornamelijk de Oostsingel, maar sinds zijn brief op de website van de Oosterstraat is geplaatst hebben ook al zeventig bewoners uit die straat er hun naam onder gezet. “De actie slaat waanzinnig aan”, zegt de beheerster van de website.  

De bewoners van het Singelkwartier hopen de gemeenteraad te overtuigen dat hun wijk nog honderd jaar mee kan zonder dat sloop nodig is. Ze hebben een werkdocument opgesteld met sterke argumenten voor een duurzaam behoud van historisch waardevolle straten zoals de Singel, de Oostsingel, de Villastraat en de Oosterstraat. Gisteren schreef Schiedam24 over dat werkdocument.  

De verontwaardiging is groot nadat een adviesrapport van het Watertorenberaad openbaar was geworden. De gemeente wilde het niet aan de openbaarheid prijsgeven, maar moest wel ingaan op een WOB-verzoek van een bewoonster van de Oosterstraat. Zij deed een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. De gemeente stond ernstig in de vertraging met het honoreren van dat ‘wobje’ maar na dreiging met de bestuursrechter ging de gemeente overstag. Het adviesrapport van het Watertorenberaad sloeg vervolgens in als een bom. Het komt goeddeels neer op het slopen van straten waar bij enkele huizen wateroverlast bestaat. “Maar dat is het begin van sloop van het hele Singelkwartier”, vrezen Udo Prins en tientallen omwonenden.  

Het Watertorenberaad is sinds 2010 een denktank van bouwers, investeerders, overheden en architecten-stedenbouwers, landelijk actief, maar genoemd naar de oude watertoren van Dordrecht. Het beraad richt zich op verzoek van gemeenten op complexe situaties waar herontwikkeling wenselijk zou kunnen zijn, maar bij de bewoners niet vanzelfsprekend.

Morgenavond overlegt een delegatie van bewoners uit de Oosterstraat, de Villastraat en de Oostsingel met wethouders Jeroen Ooijevaar en Fahid Minhas.  

Schiedam24, 20-01-2019

-----------------

Bijeenkomst over gewraakt ontwikkelingsplan

De shredder staat klaar, maar nu nog officieel

Na afloop van het overleg dat het groepje Oosterstraters nu al drieënhalf jaar met de gemeente voert om van de (riool)wateroverlast in beperkte delen van de straat af te komen, schoof gisterenavond een delegatie uit de Oostsingel, Villastraat en Oosterstraat aan. Onder hen Udo Prins, de schrijver van het stuk dat binnen vier dagen na publicatie door 92 bewoners uit onze straat met hun naam werd ondersteund.

Zijn relaas was een reactie op het herontwikkelingsplan van het Singelkwartier dat door de gemeente en het Watertorenberaad was opgesteld. Een plan dat geheim had moeten blijven. Een plan dat nooit gewobd had mogen worden om op die manier in de openbaarheid te komen. Want daardoor was al die onrust ontstaan, draaide wethouder Minhas oorzaak en gevolg om.

Het was toch echt de gemeente die de club van projectontwikkelaars, bouwers en investeerders eind 2016 had ingeschakeld om alle bewoners uit de drie straten te ‘ontzorgen’. Het waren toch echt de notulen van het groepje waarin vragen onbeantwoord bleven. Waarin het Watertorenadvies niet werd verstrekt en, zo werd er bij verteld, zelfs geheime delen bevatte. Daardoor nam het wantrouwen en de onrust nog verder toe en was opening van zaken dringend gewenst.

Beneden alle peil

Wat iedereen vermoedde, werd al bevestigd door de Watertorenman tijdens de chaotisch verlopen bewonersavond in de voormalige Aleidaschool. Geconfronteerd met de tekst van de opdracht die de gemeente aan zijn organisatie had verstrekt, kwam het hoge woord (het lichtpuntje) er uit: opnieuw opbouwen. Dus uitkoop en sloop. Twee weken later kon iedereen lezen op welke manier dat zou gaan gebeuren.

Udo Prins vertelde dat hij het herontwikkelingsplan aan deskundigen uit de stedenbouwkundige wereld had voorgelegd. Hun verontwaardiging was gelijk aan die van ons, de bewoners. Ver beneden alle peil, was hun unanieme reactie. De Oostsingelaar had tevens kritiek op het Masterplan Schiedam Oost van juni 2017. ‘Old school’ zonder aandacht voor klimaatadaptatie, was zijn oordeel.

Stellingname

Dat vond wethouder Ooijevaar ook. Er komt een nieuw rioleringsplan dat nog wel door de gemeenteraad goedgekeurd moet worden. Maar hoe nu verder met het heronwikkelingsplan? Prins had in zijn stuk dat zo massaal door bewoners werd ondersteund, om een duidelijk stellingname van de gemeente gevraagd. Immers, zonder tegenbericht zou dit voor onwenselijke en onterechte waardedaling van de woningen zorgen.

Hij stelde: ‘Wij als bewoners denken dat er nog een grote hoeveelheid aan praktische oplossingen onbenoemd zijn. Die oplossingen zouden van onze wijk een toonbeeld van klimaatadaptatie kunnen maken met behoud van het unieke, historische karakter van onze straten.’

Volgens Ooijevaar gaat het gewraakte ontwikkelingsplan voor eens en altijd van tafel en Minhas gaat het zelfs door de shredder halen. Daar komt, om iedereen extra gerust te stellen, nog een officiële mededeling over.

Webmaster, 22-01-2019

--------------

De ‘shredderbrief’ van het college van B&W. Men kan zich niet vinden in het uitgebrachte advies van het Watertorenberaad, vindt de plannen van het Watertorenberaad te vergaand en ziet ook geen draagvlak in de wijk. Bewaar de brief zorgvuldig voor het geval er onterechte moeilijkheden ontstaan bij pandverkoop. In noodgeval is het schrijven via deze site te kopiëren.

Toen de wethouders Minhas en Ooijevaar het Watertorenadvies op de avond van 21 januari 2019 voor eens en altijd van tafel veegden, vroeg een Oostsingelaar of die boodschap ook aan de betreffende ambtenaren doorgegeven kon worden. Immers, wethouders komen en wethouders gaan, maar ambtenaren blijven altijd bestaan. Voor je het weet gaan ze weer aan de slag met glooiende landschappen, moestuintjes en stadsstranden.

Zorgvuldigheid

Uit oogpunt van zorgvuldigheid op deze historische website nog eenmaal oorzaak en gevolg, want ook in deze brief bestaat daarover verwarring. Tijdens de bewonersavond op 29 november in de voormalige Aleidaschool liet de Watertorenman zich noodgedwongen ontvallen dat het uiteindelijk om uitkoop en sloop ging, maar daar bleef het bij. Niemand van de bewoners kende het echte advies.

Via een WOB-verzoek werd het vertrouwelijke Ontwikkelingsplan Singelkwartier op 12 december 2018 openbaar. De onrust die na de ontdekking van de pilot in juli 2018 al was ontstaan, veranderde in ongeloof en verontwaardiging. Niet alleen bij de bewoners van de drie straten, maar ook bij pandeigenaren op de Singel en de Overschiesestraat. En ongetwijfeld ook op de Eerste Tuinsingel.

Het betoog van Oostsingelaar Udo Prins, dat op 16 januari 2019 aan het college van B&W en aan de gemeenteraad werd gestuurd, vond massale bijval. Alleen al uit onze straat ondersteunden 92 bewoners uit het historische deel het doorwrochte stuk. Vijf dagen later ging het Watertorenadvies voor eens en altijd van tafel en werd het vandaag officieel door de gemeentelijke shredder gehaald.

 Webmaster, 12-02-2019

--------------------

Algemeen Dagblad/Waterweg, 14-02-2018

---------------

Hoe de gehaktmolen voor opluchting zorgt


SCHIEDAM - De Oosterstraat is optogen over 'de shredderbrief' die de bewoners van de straat ontvingen van de gemeente Schiedam. Daarin zegt het gemeentebestuur zo veel als dat het plan tot uitkoop en sloop van de bewoners definitief van tafel is.

Door de figuurlijke gehaktmolen dus, het plan zoals dat door het Watertorenberaad was opgesteld. Dat plan zorgde voor grote onrust in de oudste en laagstgelegen delen van Schiedam-Oost: behalve de Oosterstraat zijn dat de Villastraat en de Oostsingel. Dankzij een zogenaamd WOB-verzoek, (de mogelijkheid tot het opvragen van documenten op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur) kreeg de buurt de beschikking over het rapport van het Watertorenberaad; de gemeente had daarvan slechts een deel vrij gegeven. De denktank van bouwers, investeerders, overheden en architecten-stedenbouwers - vernoemd naar de oude watertoren van Dordrecht - zag geen andere kansen voor de straten dan het uitkopen van de bewoners, gevolgd door sloop en complete herontwikkeling van de wijk. 

Op 21 januari stelden de wethouders Fahid Minhas en Jeroen Ooijevaar in gesprek met de buurt al duidelijk dat de plannen wat hun betreft geen kans van slagen hadden. Middels een brief van 7 februari deelt het college van B&W nu nog eens uitdrukkelijk mede 'zich niet te kunnen vinden in het uitgebracht advies'. Dat het overigens nooit tot een formele status in de gemeentelijke besluitvorming schopte, aldus een woordvoerder van de gemeente. Het was veeleer zo dat Schiedam de kansen om het structurele problemen van natte voeten in de wijk aan te pakken, niet wilde missen. Een denktank is er immers voor de lumineuze ideeën en vergelijkingsmateriaal met elders.

"Wij vinden de plannen te vergaand en zien hiervoor ook geen draagvlak in de wijk", stelt B&W in de brief. "Om eventuele onduidelijkheden weg te nemen leek het ons goed u dit ook schriftelijk mee te delen."

Dat is met gevoel voor understatement opgeschreven. De plannen zorgden voor consternatie. "De onrust die na de ontdekking van de pilot (het vragen van Schiedam naar een advies van het Watertorenberaad -red.) in juli 2018 al was ontstaan, veranderde in ongeloof en verontwaardiging", zo schrijft de beheerder van de website van de Oosterstraat. 

Udo Prins uit de Oostsingel schreef daarop een maand geleden een brief aan de raad en het college, waarin hij een behoedzame aanpak bepleitte. 92 Bewoners van de Oosterstraat onderschreven het stuk.

Nu dus uitsluitsel. Op de pagina van de straat wordt nu geadviseerd: "Bewaar de brief zorgvuldig voor het geval er onterechte moeilijkheden ontstaan bij pandverkoop."

Schiedam24, 15-02-2019

------------------

Nat oost niet van vandaag of gisteren

Han van der Horst

COLUMN - Er is geen sprake van dat het Singelkwartier zal worden afgebroken omdat anders de wateroverlast niet tegen te houden is. Dat heeft het college van B&W bekendgemaakt. Een buiten-Schiedamse denktank had zulke drastische maatregelen aanbevolen.

Als ik nu geen behoorlijk moedertaalonderwijs had gehad op de Sint-Jozefschool, dan zou ik nu misschien schrijven: “De bewoners van oost kunnen opgelucht adem halen.” Dat doe ik niet, want het is een teveel gehoorde verbastering van 'een zucht van verlichting slaken'.

Niet alleen de bewoners van oost kunnen een zucht van verlichting slaken, maar iedereen met hart voor de stad, want de Villastraat, de Oostsingel en de Oosterstraat zijn prachtig met hun negentiende huisjes, die door de eigenaren met een sterk wisselend gevoel voor het historische karakter zijn gerestaureerd. Misschien is het juist aan die kopers te danken dat deze straten nog pronkstukjes van Schiedam zijn, want tot in de jaren zestig en zeventig waren er nog veel meer voorbeelden van oudbouw aan en langs de Singel, zoals het Laurens Costerhof of het Land van Ris. Die zijn niet hersteld maar genadeloos afgebroken.

En nu leek wat over is, toch nog bedreigd.

Vanwege de wateroverlast.

Die is niet van vandaag of gisteren. Ik word oud mensen. Het is al weer meer dan veertig jaar geleden dat ik redacteur was van het Schiedams Nieuwsblad, dat elke woensdag huis-aan-huis in Schiedam werd bezorgd. Toen al schreef ik berichten over problemen met het water in oost. Ook toen kwam het voor dat de Oostsingel blank stond. “Hij heet niet voor niets Oostsingel”, legde een ambtenaar mij desgevraagd uit. “Als het water hoog staat, kun je dat zien. Dan wordt de Oostsingel een soort boezem.” Een boezem is een opslagplaats voor overtollig water. Niet gezellig als daar je stulpje staat.

Maar het is ook geen reden om de boel dan maar af te breken, zodat het polderland waarop de straten zijn gebouwd, kan worden opgehoogd. B&W stellen noodmaatregelen voor om de grootste ellende weg te nemen. Daarmee is de zaak voorlopig gered, maar uiteindelijk zullen er toch structurele maatregelen genomen moeten worden voor het Singelkwartier. De rest van oost heeft dat probleem niet omdat daar wel een echt boezemwater bestaat, de fraaie Buys Ballotsingel die zich voortzet in de Swammerdamsingel en de grote vijver bij de Marconistraat. Die zijn niet zozeer voor het mooi gegraven – dat was ook een motief – maar juist ook om als boezemwater te dienen bij hevige regen. Dat geldt trouwens voor de meeste singels in Schiedam.

Het zou mij niet verbazen als een structurele aanpak van de wateroverlast niet tot oost beperkt kan blijven, maar de hele stad moet bestrijken van de Woudhoek tot en met de Gorzen.

Maar ik ben geen ingenieur. Weet ik veel eigenlijk.

Schiedam24, 17-02-2019

------------------------

Straatgenoten hebben er weer zin in

Na de wethouderstoezegging dat het zwaar gemanipuleerde Ontwikkelingsplan Singelkwartier van de gemeente en het Watertorenberaad voor eens en altijd van tafel ging, kwamen de verbouwwerkzaamheden in onze straat weer op gang. Neem bijvoorbeeld pand nummer 19.

Op het moment dat de heugelijke boodschap op deze site verscheen, werd de vloer van de begane grond verwijderd. Inclusief de ongeschonden 134 jaar oude balken. Die worden vervangen door betonnen exemplaren met een T-profiel en er zal isolatie en vloerverwarming worden aangebracht.

Links op de foto, op het plateau waar de hamer op ligt, was toen onze huizen gebouwd werden de plaats van de stookplaats in de voorkamer. Zie hier voor materiaal en indeling.

----------------

Waar komt wat en hoe functioneert het?

Einde aan de pompenverwarring

In het recente, inmiddels door de gemeenteraad vastgestelde klimaatadaptatieplan van adviesbureau Nelen & Schuurmans stond op de pagina’s 26 en 27 iets merkwaardigs te lezen:

Voor Oost is een pakket aan maatregelen voorgesteld, dat in 2018/2019 wordt uitgevoerd. Daarbij wordt er in het rioleringssysteem een scheiding gemaakt tussen het hoger en het lager gelegen gedeelte van de wijk, zodat er via de riolering geen neerslagwater meer van hoog naar laag kan stromen. Daarnaast worden er drempels aangelegd in de wegen, die ervoor zorgen dat het water ook niet via de wegen/het maaiveld van hoog naar laag kan stromen. En in de Oosterstraat wordt ter hoogte van de Singel een extra pompgemaal aangelegd, dat het water weg kan houden uit de straat. Er wordt van uit gegaan dat deze maatregelen afdoende zijn om de komende jaren extreme wateroverlast in de laaggelegen delen van Oost te voorkomen of op zijn minst beheersbaar te houden.

Waarom was dat vreemd? Omdat het door Royal HaskoningDHV voor onze straat geadviseerde pompgemaal bij de Singel (oktober 2016) door adviesbureau Nelen & Schuurmans in het Masterplan Oost (juni 2017) werd afgeraden. Het zogenoemde onderbemalingsplan kostte veel geld en de kans van (riool)water op straat zou niet beduidend veel kleiner worden. Bovendien hadden de Villastraat en de Oostsingel er niets aan.

In de war

Een jaar later dook in de notulen van het groepje bewoners dat nu al jaren met de gemeente in de weer is over de (riool)wateroverlast in een beperkt deel van de straat, een kriebeltekeningetje op van een pompinstallatie op het kruispunt Stephensonstraat/Oosterstraat met een persleiding naar het riool van de Van Leeuwenhoeckstraat. Die constructie zou het gaan worden. Was Nelen & Schuurmans in het onlangs gepresenteerde klimaatadaptatieplan soms in de war met het door henzelf afgeraden Haskoningplan of zouden er nu ineens twee plannen worden uitgevoerd? Aan mevrouw E. Simon, bestuursadviseur van wethouder Ooijevaar de vraag hoe het zat.

Het genoemde pompgemaal aan de Singel klopte inderdaad niet en de tekst is inmiddels aangepast, antwoordde ze. Dat leidde tot een vervolgvraag. In de notulen staat dat de twee putpompen in het midden van de straat een capaciteit hebben van ieder 120 m3 /uur. Tezamen dus 240 m3 /uur. Dat is aanzienlijk minder dan de afvoercapaciteit van het rioolgemaal uit het Haskoningplan. Een basispomp zou zorgen voor de droogweerafvoer naar het Singelriool. Maar bij hevige regenval diende een tweede pomp met grote capaciteit het sterk verdunde rioolwater naar de Schie te transporteren. Want dan heb je niets aan het Singelriool dat bij een hoosbui volloopt en een aanvullende hoeveelheid van 670 m3 /uur niet kan verwerken.

Twee ton kosten

De vervolgvraag was dan ook of er voor het pompenplan in het midden van de straat net zo’n berekening was uitgevoerd als in het Haskoningadvies, want dat was nergens in de notulen te vinden. Mevrouw Simon antwoordde prompt en stuurde het ‘Memo gemaal Oosterstraat’ van Nelen & Schuurmans (juli 2018) als bijlage mee waarin de doorrekening van deze variant staat.

Het Haskoningplan:

De goedkope variant die uitgevoerd gaat worden:

 

Nu had wethouder Ooijevaar het op de avond van 21 januari j.l., toen het Herontwikkelingsplan Singelkwartier van de gemeente en het Watertorenberaad voor eens en altijd van tafel ging, over twee ton kosten. Aan mevrouw Simon de vraag welke werkzaamheden/materialen er voor dat bedrag worden uitgevoerd/aangeschaft. Het antwoord:

-Aanbrengen drempel hoek Stephensonstraat hoek van Leeuwenhoeckstraat

-Leveren en aanbrengen Lijngoot hoek Stephensonstraat hoek van Leeuwenhoeckstraat

-Aanbrengen drempel t.h.v. Oosterstraat nr. 92

-Leveren en aanbrengen Lijngoot t.h.v. Oosterstraat nr. 92

-Leveren en bedrijfsvaardig opstellen van een pompinstallatie Stephensonstraat aan de hoek Oosterstraat

-Ophogen op de hoek van de Singel en de Oosterstraat

 

-Leveren en aanbrengen terugslagklep type PTKN-BS diameter 600 mm

De installatie zal in hoofdzaak bestaan uit de volgende componenten:

-2 onderwaterpompen met voetbocht, ontkoppelinrichting en RVS geleidenbuis

-2 pomp leidingwerk met appendages in de put

-1 aluminium afdekluik incl. rvs veiligheidsrooster

-1 betonput met bovenplaat en losse klip tbv schakelkast

-1 schakelkast

-1 nieuwe regeling met datawatt besturing

-1 toevoegen op hoofdpost tbv storingsmeldingen

 

-1 persleiding

 

 

Webmaster (nr 15), 31-03-2019