Het 'vergeten' maaiveldwater

 

Wateroverlast aan de voet van de hol op het einde van de oude bebouwing.

Het valt ons, bewoners van de nrs 9 en 15, op dat in de verslagen van de gesprekken tussen de gemeente en de straatvertegenwoordigers één oorzaak van de waterellende vooralsnog buiten beeld blijft. Dat is vreemd, want in de onderzoeken van Nelen&Schuurmans (september 2015) waaraan wordt gerefereerd, staat het er toch duidelijk:

Ook kan water op straat bij grotere diepten sneller oppervlakkig afstromen. Hierdoor is mogelijk over de straat ook nog extra water het gebied 'laag' ingestroomd. En een paar millimeters extra neerslag in Schiedam-Oost kunnen net leiden tot het wel of niet overstijgen van de beschikbare bergings- en gemaalcapaciteit en daarmee extra water op straat.

En: We raden aan om bij het onderzoek naar de lange termijn strategie voor Schiedam-Oost ook een schematisatie van het maaiveld in de berekeningen op te nemen. In dat geval is het mogelijk om de potentiële stroming over het maaiveld tussen het hoge en lage gedeelte in kaart te brengen en onderzoeken. Tevens kan met deze informatie inzicht worden gegeven in schade door stroming in de woningen.

In het daaropvolgende rapport van Royal HaskoningDHV (oktober 2016) werd een maaiveldberekening gemaakt om de oppervlakkige afstroming in beeld te brengen en te beoordelen waar het water zich verzamelt en tot wateroverlast leidt.

Van het einde van de straat, waar het maaiveldwater de hol af klotst, naar het begin van de Oosterstraat. Terwijl ten noorden van het station een prestigeproject van jewelste werd uitgevoerd omdat 'als er veel regen valt, moet het water ergens weg kunnen', gebeurde er ten zuiden van het station, waar onze straat aan grenst, iets geheel anders. Daar werd alles versteend. Nieuwe bebouwing en een enorme vlakte aan plaveisel. 

Ten noorden van het station:

Ten zuiden van het station: nieuwbouw en een enorme vlakte aan plaveisel:

En waar stroomt het maaiveldwater tijdens een hoosbui vanaf al deze hoger liggende delen naar toe? Naar de trechter die Oosterstraat heet.

Vanaf het Stationsplein en de PKO-laan:

Vanaf de parkeerplaats...

Vanaf het voetbalveldje:

En vanaf de Overschiesedwarsstraat waar in aansluiting met de Singel bovendien nog een drempel is gemaakt zodat het water gedwongen wordt de Oosterstraattrechter in te stromen:

Hoe is het mogelijk dat de gemeente bij de aanleg van al dat fraais geen seconde heeft stilgestaan bij het maaiveldwater dat rijkelijk onze straat in golft (eigen waarneming) en verderop, ter laagte van de nummers 30 en verder, als gevolg van de druk de inhoud van het riool naar boven perst.

De straat werd als het ware een bovengrondse waterberging voor de omgeving. Dat is niet de schuld van de bewoners van de door wateroverlast getroffen woningen. En daar helpen ook geen plaggen op daken en in achtertuintjes (waar het grondwater al extreem hoog staat) of slimme regentonnen tegen.

Waarom wordt door de gemeente (notulen 11 juni 2018) de oplossing van Royal HaskoningDHV als 'duur' afgedaan? Sterker, 'omdat de kans op water niet kleiner wordt'? Gewoon maar blijven dweilen met de kraan wagenwijd open omdat er zogenaamd toch niets aan te doen is? Leg als gemeente de kaarten nu eens op tafel en draai niet langer om de smerige rioolblubber heen.

Wij zijn van mening dat het advies van RH/DHV zo snel mogelijk moet worden opgevolgd, inclusief een oplossing voor de regenwaterafvoer van het stationsgebied (Nelen&Schuurmans). 07-07-2018

--------------

Geitenpaadjes onder de grond

In het gespreksverslag van 9 juli 2018 wordt gesteld dat het maaiveldwater (zie ons eerdere discussiestuk) dat van alle kanten de Oosterstraat in stroomt niet vergeten is: Om de toestroom van hemelwater over de straat vanuit hoger gelegen delen van de wijk tegen te gaan wordt onderzocht of drempels met lijngoten dwars op het wegprofiel op strategische plaatsen kunnen worden aangebracht. De afvoer van deze lijngoten wordt ook aangesloten op de hoger gelegen delen van het rioolstelsel. Het voorstel ligt op dit moment bij Irado. Zie op deze tekening het idee van de plaatsing van de pomp en de drempels:

Navraag leert dat de dikke streepjes de drempels zijn. Nu lag het accent van het discussiestuk op de ingang van onze straat. Aan de hand van foto’s lieten we zien hoe de gemeente aan het verstenen was geslagen en al het maaiveldwater maar één kant op kan: naar de lager gelegen Oosterstraat. Nu hoef je, zoals een van ons heeft gedaan, niet bij iedere hoosbui gehuld in regenpak en kaplaarzen de waterstroom die dan op gang komt (de maximumcapaciteit van het riool ter plaatse is dan al bereikt) met eigen ogen gade te slaan. Kijk na afloop bijvoorbeeld naar het achtergebleven zandspoor vanaf de parkeerplaats. Dat gaat regelrecht onze straat in.

Waarschuwing

Als we de tekening mogen geloven, wordt er niets aan dié toevoer van water gedaan. Vergeten? Ons vorige betoog blijft dus actueel. Temeer omdat alle andere straten die op de Singel uitkomen wél voorzien zijn van brede drempels. Er valt nog iets op in dat plaatje. Ook weer aan het begin van de straat. Er staat geschreven: 'terugslagklep of debietbegrenzer'. De discussie daarover vinden we in de notulen terug. De debietbegrenzer wordt afgeschoten omdat de terugvoer van water niet is uitgesloten en dus geen goede optie is. Maar is een terugslagklep dat dan wel?

In het door Royal HaskoningDHV uitgebrachte advies, dat volledige isolatie van het Oosterstraatriool omvat inclusief een minigemaal aan het begin van de straat, preludeert het gerenommeerde ingenieursbureau op mogelijke geitenpaadjes onder de grond: Wij adviseren om het gebied dan ook fysiek af te sluiten van de omgeving, omdat anders het risico bestaat dat bij falen van bijvoorbeeld een terugslagklep alsnog wateroverlast kan ontstaan bij buien met een herhalingstijd tot T=10.

Die waarschuwing is niet verwonderlijk, want als een terugslagklep niet regelmatig wordt onderhouden, komt er allerlei vuiligheid tussen te zitten en verliest het apparaat z’n werking.

Van onder de grond weer naar boven. Wanneer we teruggaan in de tijd, was het Stationsplein een lust voor het oog. Geen stenen vlakte zoals nu, maar keurig onderhouden perken. Is het wellicht een idee om een fors deel van het huidige plein in oude luister te herstellen? Dan sla je twee vliegen in één klap. Het regenwater wordt ter plekke vastgehouden en kan niet meer naar onze straat uitwijken en de dienstdoende wethouder (Jeroen Ooijevaar) komt weer een stapje dichterbij in zijn ambitie om van Schiedam de groenste gemeente van ons land te maken.

Wij blijven onverminderd van mening dat het advies van RH/DHV zo snel mogelijk moet worden opgevolgd, inclusief een oplossing voor de regenwaterafvoer van het stationsgebied (Nelen&Schuurmans). 23-07-2018